خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 240 - نکوهش از موضع گیری های ناروای عثمان، خطاب به ابن عبّاس - ترجمه استاد دشتی


 ص 477

نکوهش از موضع گیرى هاى نارواى عثمان
(در سال 35-هجرى وقتى عثمان محاصره شد، ابن عباس را فرستاد که على علیه السّلام در مدینه نباشد و به باغات ینبع «محلّى در اطراف مدینه» برود، که مردم به نام او شعار ندهند، امام رفت. وقتى احتیاج شدید به یارى داشت پیغام داد و امام به مدینه برگشت. دوباره ابن عباس را فرستاد که على علیه السّلام از مدینه خارج شود، امام فرمود:)
اى پسر عبّاس عثمان جز این نمى خواهد که مرا سرگردان نگهدارد، گاهى بروم، و زمانى برگردم،  یک بار پیغام فرستاد از مدینه خارج شوم، دوباره خبر داد که باز گردم، هم اکنون تو را فرستاده که از شهر خارج شوم. به خدا سوگند، آنقدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 288

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,213,754