خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 43 - جهاد با شامیان - ترجمه استاد دشتی


 ص 97
(وقتى نماینده خود جریر بن عبد اللّه را در سال 36-هجرى به طرف معاویه فرستاد و معاویه پاسخى روشن نمى داد یاران امام گفتند، وسائل جنگ را مهیّا کن، فرمود)
1-واقع نگرى در برخورد با دشمن
مهیّا شدن من براى جنگ با شامیان، در حالى است که «جریر»  را به رسالت به طرف آنان فرستاده ام، بستن راه صلح و باز داشتن شامیان از راه خیر است، اگر آن را انتخاب کنند. من مدّت اقامت «جریر» را در شام معیّن کردم، که اگر تأخیر کند یا فریبش دادند و یا از اطاعت من سرباز زده است. عقیده من این است که صبر نموده با آنها مدارا کنید، گر چه مانع آن نیستم که خود را براى پیکار آماده سازید.
2-ضرورت جهاد با شامیان
من بارها جنگ با معاویه را برّرسى کرده ام، و پشت و روى آن را سنجیده، دیدم راهى جز پیکار، یا کافر شدن نسبت به آن چه پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) آورده باقى نمانده است، زیرا در گذشته کسى بر مردم حکومت مى کرد که اعمال او [عثمان ] حوادثى آفرید و باعث گفتگو و سر و صداهاى فراوان شد، مردم آنگاه اعتراض کردند و تغییرش دادند. 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 43 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 44

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,634,437