خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - حکمت : 431 - اقسام روزى(اقتصادى، اعتقادى) - ترجمه استاد دشتی


و درود خدا بر او، فرمود: روزى بر دو قسم است؛ آن که تو را مى خواهد، و آن که تو او را مى جویى. کسى که دنیا را خواهد، مگر نیز او را مى طلبد تا از دنیا بیرونش کند، و کسى که آخرت خواهد، دنیا او را مى طلبد تا روزى او را به تمام پردازد.

با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 451

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,070,370,700