خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 44 - تأسّف از فرار مصقله - ترجمه استاد دشتی


(در سال 37-هجرى یکى از فرمانداران امام به نام مصقلة بن هبیرة، اسیران بنى ناجیه را از فرمانده لشکر آن حضرت خرید و آزاد کرد امّا وقتى از او غرامت خواستند به طرف معاویه فرار کرد)
خدا روى مصقله را زشت گرداند، کار بزرگواران را انجام داد، امّا خود چونان بردگان فرار کرد، هنوز ثنا خوان به مدّاحى او برنخاسته بود که او را ساکت کرد، هنوز سخن ستایشگر او به پایان نرسیده بود که آنها را به زحمت انداخت. امّا اگر مردانه ایستاده بود همان مقدار که داشت از او مى پذیرفتیم و تا هنگام قدرت و توانایى به او مهلت مى دادیم.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 44

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,133,504,999