خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 56 - اخلاق فرماندهی - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به فرمانده سپاه، شریح بن هانى که او را در سال 36 هجرى به سوى شام حرکت داد.)
در هر صبح و شام از خدا بترس، و از فریب کارى دنیا بر نفس خویش بیمناک باش، و هیچ گاه از دنیا ایمن مباش، بدان که اگر براى چیزهایى که دوست مى دارى، یا آنچه را که خوشایند تو نیست، خود را باز ندارى، هوس ها تو را به زیان هاى فراوانى خواهند کشید، سپس نفس خود را باز دار و از آن نگهبانى کن، و به هنگام خشم، بر نفس خویش شکننده و حاکم باش.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 367

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,027,924