خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 63 - بازداشتن ابوموسی اشعری از فتنه انگیزی و اتمام حجّت با وی - ترجمه استاد دشتی


(در آستانه جنگ جمل، در سال 36 هجرى به امام گزارش رسید که ابو موسى اشعرى، فرماندار کوفه مردم را براى پیوستن به امام باز مى دارد، امام این نامه را به او نوشت)
از بنده خدا على امیر مؤمنان به عبد اللّه بن قیس (ابو موسى اشعرى) پس از ستایش پروردگار و درود سخنى از تو به من رسیده که هم به سود، و هم به زیان تو است، چون فرستاده من پیش تو آید. دامن همّت به کمر زن، کمرت را براى جنگ محکم ببند، و از سوراخ خود بیرون آى، و مردم را براى جنگ بسیج کن. اگر حق را در من دیدى بپذیر، و اگر دو دل ماندى کناره گیر. به خدا سوگند هر جا که باشى تو را بیاورند و به حال خویش رها نکنند، تا گوشت و استخوان و تر و خشکت در هم ریزد، و در کنار زدنت از حکومت شتاب کنند، چنانکه از پیش روى خود همانگونه بترسى که از پشت سرت هراسناکى . حوادث جارى کشور آنچنان آسان نیست که تو فکر مى کنى، بلکه حادثه بسیار بزرگى است که باید بر مرکبش سوار شد، و سختى هاى آن را هموار کرد، و پیمودن راه هاى سخت و کوهستانى آن را آسان کرد، پس فکرت را به کار گیر، و مالک کار خویش باش، و سهم و بهره ات را بردار، اگر همراهى با ما را خوش ندارى کناره گیر، بى آن که مورد ستایش قرار گیرى یا رستگار شوى، که سزاوار است تو در خواب باشى و دیگران مسئولیّت هاى تو را بر آورند، و از تو نپرسند که کجا هستى و به کجا رفته اى به خدا سوگند این راه حق است و به دست مرد حق انجام مى گیرد، و باکى ندارم که خدا نشناسان چه مى کنند با درود.

 


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 372 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 373

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,799,646