خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 7 - افشای چهره پنهان معاویه - ترجمه استاد دشتی


(یکى از پاسخ هاى امام در اواخر جنگ صفین در سال 38 هجرى به نامه معاویه است)
افشاى چهره نفاق معاویه و مشروعیّت بیعت
پس از نام خدا و درود نامه پند آمیز تو به دستم رسید که داراى جملات به هم پیوسته، و زینت داده شده بود که با گمراهى خود آن را آراسته، و با بد اندیشى خاص خود آن را امضاء کرده بودى، نامه مردى که نه خود آگاهى لازم دارد تا رهنمودش باشد، و نه رهبرى دارد که هدایتش کند، تنها دعوت هوسهاى خویش را پاسخ گفته، و گمراهى عنان او را گرفته و او اطاعت مى کند، که سخن بى ربط مى گوید و در گمراهى سرگردان است. (از همین نامه است) همانا بیعت براى امام یک بار بیش نیست، و تجدید نظر در آن میسّر نخواهد بود، و کسى اختیار از سر گرفتن آن را ندارد آن کس که از این بیعت عمومى سر باز زند، طعنه زن، و عیب جو خوانده مى شود، و آن کس که نسبت به آن دو دل باشد منافق است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 294

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,130,606,223