خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 29 اسفند - تصویب ملی شدن صنعت نفت ایران (1329ش)

29 اسفند

تصویب ملی شدن صنعت نفت ایران (1329ش)

از سال‌های اولیه حفر چاه نفت در ایران، چشم طمع بیگانگان به دنبال استثمار منابع زیرزمینی کشور بوده و آنان در هر فرصتی به گرفتن امتیازهای گوناگون نفتی اقدام می‌کردند.
پس از لغو امتیاز نفتی دارسی بین ایران و انگلستان، قرارداد الحاقی گس - گلشاییان به منظور کشف و استخراج نفت توسط شرکت‌های نفتی انگلیسی منعقد گردید.
این قرارداد را جهت تصویب به مجلس بردند که با مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس و علماء به ویژه آیت‌اللَّه کاشانی و مردم روبرو شد.
پافشاری‌های سپهبد رزم‌آرا نخست وزیر پهلوی، این لایحه را بار دیگر به مجلس برد و او که تصویب آن را مشکل یافت، قصد کودتا نمود.
اما یک روز قبل از اجرای کودتا، توسط خلیل طهماسبی از گروه فداییان اسلام ترور شد.
به دستور آیت‌اللَّه کاشانی مردم به این قرارداد اعتراض کرده و خواهان ملی شدن نفت ایران شدند.
سرانجام با به وجود آمدن آن وضعیت، مجلس به ملی شدن صنعت نفت ایران، رأی مثبت داد و در 29 اسفند 1329 مقرر شد که کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری نفت در دست دولت قرار گیرد.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,786,345