خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - قمری - 3 شوال - قتل مستعین عباسی(252 ق)

3 شوال

قتل مستعین عباسی(252 ق)

احمد بن محمد بن معتصم، معروف به "المستعین بالله" پس از وفات "منتصر عباسی" به خلافت رسید.
مستعین، دوازدهمین نفر از بنی عباس است که بر سریر خلافت تکیه زد.
اما رقابت میان فرزندان محمد بن معتصم و متوکل بن معتصم، دستمایه ای برای فرماندهان قدرتمند و فرصت طلب درباری بود، که هر از گاهی به یک طرف مایل شده و طرف دیگر را در تنگنا قرار می دادند و از این راه، بر قدرت خویش افزوده و یا از افول قدرت خود جلوگیری می کردند.
همین أمر، دامن گیر مستعین عباسی نیز شد و برخی از فرماندهان عالی رتبه حکومتی، به معتز فرزند متوکل عباسی، مایل شده و ما بین آن دو را به نزاع و درگیری خونینی مبدل نمودند و سرانجام، مستعین را به خلع از خلافت، وادار کردند.
(1) برکناری وی از خلافت، روز دوم محرم سال 252 قمری بود و از آن پس، به دور از دربار خلافت می زیست.
ولی وجودش، برای معتز عباسی و هوادارانش، خطر آفرین بود.
به همین جهت، شش ماه پس از واقعه خلع، در سوم شوال سال 252 قمری، در 35 سالگی در قادسیه کشته شد.
(2) 1- تاریخ ابن خلدون (ترجمه عبدالمحمد آیتی)، ج2، ص 435 و 450؛ تاریخ الیعقوبی، ج2، ص 500 2- التنبیه و الاشراف (مسعودی)، ص 315


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,142,972