خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 17 فروردین - روز بهوَرز

17 فروردین

روز بهوَرز

نتایج تحقیق گسترده وزارت بهداشت در سال 1363 ش نشان میداد آمد 40 درصد از مرگ و میرهای کشور در 5 سال اول زندگی کودکان اتفاق می‌افتد و 80 هشتاد درصد آن نیز در یک سال اول زندگی است.
بنابراین می ‌توان با آموزش ‌های عمدتاً ساده و اولیه از وقوع این مرگ و میرها جلوگیری کرد.
این نتایج، سرآغاز تلاش در مسیر راه ‌اندازی شبکه ‌های بهداشتی-درمانی به نام "خانه بهداشت" در روستاهای کشور و تربیت نیروهای اصیل و بومی به نام "بهورز" شد.
واکسیناسیون کودکان و آموزش مادران در زمینه رعایت بهداشت، از مهم‌ترین وظایف بهورزان می‌باشد.
بهورزان در ارتباطی صمیمی با مادران روستایی و تلاشی گسترده توانسته ‌اند میزان مرگ و میرِ مادران را به علت عوارض حاملگی و زایمان، از 140 در صدهزار تولد زنده در سال 1363 به 54 مورد در صدهزار تولد زنده در سال 1370 تقلیل دهند و این به معنای جلوگیری از مرگ 1720 مادر در سال است.
این آمار در سال‌های بعد نیز پیشرفت قابل ملاحظه‌ ای داشته است.
از این رو و در راستای تکریم و بزرگداشت بهورزان زحمتکش، روز هفدهم فروردین هر سال، با عنوان روز بهورز، نامگذاری شده است.


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,055,565,543