خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - شمسی - 6 بهمن - حماسه انقلابی "شهر هزارسنگر آمل"(1360ش)

6 بهمن

حماسه انقلابی "شهر هزارسنگر آمل"(1360ش)

2- حماسه انقلابی "شهر هزارسنگر آمل" (1360ش)
ضد انقلابیون مسلح در قالب اتحادیه کمونیست‌ها با جمع‌آوری تمام امکانات و نیروهای خود، در شب ششم بهمن 1360، به شهر هزارسنگر "آمل" حمله آورده تا به تصور خویش آن را مرکز حمله‌های بعدی در خطه شمال ایران قرار دهند.
ولی نیروهای رزمنده و مردم انقلابی این شهر، در اندک زمانی تهاجم ضد انقلاب را دفع نمودند.
گرچه تعدادی از اهالی این شهر در این هجوم وحشیانه ضدانقلابیون به شهادت رسیدند ولی تعداد بسیاری از مهاجمان به هلاکت رسیده، تعدادی اسیر شده و مابقی نیز در جنگل‌های اطراف پراکنده گشتند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,298,139