خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح 1402

مربوط به : مفاتیح 1402

تعداد 21
کد : 130858
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/12/05 18:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130788
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
نام : رضا
تاریخ : 1402/11/28 22:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130774
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/27 10:24
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130721
امتیاز : 8
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/22 14:39
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130710
امتیاز : 8
شماره نسخه : 11
تاریخ : 1402/11/21 06:21
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130674
امتیاز : 6
شماره نسخه : 14
تاریخ : 1402/11/16 20:52
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130619
امتیاز : 8
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/12 06:22
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130588
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/08 12:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130584
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/07 22:23
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130565
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/05 18:50
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130559
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/11/04 22:03
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130439
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالی عالی
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/10/22 22:06
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 130352
امتیاز : 6
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1402/10/12 15:49
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130346
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/10/12 03:13
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130110
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/09/13 13:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130027
امتیاز : 9
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/09/03 14:19
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129886
امتیاز : 6
شماره نسخه : 18
تاریخ : 1402/08/18 07:03
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 129869
امتیاز : 6
شماره نسخه : 12
تاریخ : 1402/08/16 20:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 129862
امتیاز : 6
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1402/08/16 11:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 129854
امتیاز : 10
سوال یا نظر : خوب است
شماره نسخه : 16
تاریخ : 1402/08/14 23:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 129853
امتیاز : 6
سوال یا نظر : خوب و مناسب به نظر می رسد .
شماره نسخه : 16
تاریخ : 1402/08/14 23:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,805,505