خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : آفاق تبیان – ساعات شرعی

مربوط به : آفاق تبیان – ساعات شرعی

تعداد 11506
کد : 128286
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/11 21:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128283
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/11 18:41
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128280
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/11 17:56
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128278
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
نام : عز
تاریخ : 1402/01/11 17:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128277
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/11 17:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128275
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/11 15:36
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128271
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
نام : احمد
تاریخ : 1402/01/11 10:02
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128258
امتیاز : 7
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/10 18:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128249
امتیاز : 1
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/10 13:50
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128245
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/10 12:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128238
امتیاز : 1
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/10 08:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128237
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/10 08:36
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128210
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/09 17:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128209
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/09 17:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128208
امتیاز : 9
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/09 14:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128205
امتیاز : 1
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/09 06:19
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128202
امتیاز : 9
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/09 01:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128196
امتیاز : 9
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/08 17:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128172
امتیاز : 9
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/07 21:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128159
امتیاز : 9
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/07 18:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128155
امتیاز : 9
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/07 17:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128148
امتیاز : 8
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/07 15:54
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128133
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/06 22:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128131
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/06 20:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128114
امتیاز : 10
شماره نسخه : 34
تاریخ : 1402/01/06 12:55
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,079,465