خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : قرآن با دانلود صوت و تصویر

مربوط به : قرآن با دانلود صوت و تصویر

تعداد 9036
کد : 129041
امتیاز : 2
شماره نسخه : 23
نام : پویا
تاریخ : 1402/03/08 12:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 129040
امتیاز : 2
شماره نسخه : 23
نام : پویا
تاریخ : 1402/03/08 12:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 129039
امتیاز : 2
شماره نسخه : 23
نام : محمد
تاریخ : 1402/03/08 12:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 129038
امتیاز : 2
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/03/08 12:03
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 129021
امتیاز : 2
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/03/07 04:47
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 129006
امتیاز : 6
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/03/05 12:27
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128962
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/29 22:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128956
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/27 11:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128953
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/26 19:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128945
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/25 15:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128918
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/22 00:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128913
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/21 14:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128909
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/21 08:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128908
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/21 04:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128891
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/18 15:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128880
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/17 05:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128872
امتیاز : 10
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/16 17:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128859
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/14 23:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128843
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/13 19:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128842
امتیاز : 2
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/13 19:00
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128834
امتیاز : 2
شماره نسخه : 20
نام : 09363773359
تاریخ : 1402/02/12 18:42
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128833
امتیاز : 2
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/12 18:41
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128829
امتیاز : 2
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/12 11:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128827
امتیاز : 1
شماره نسخه : 20
تاریخ : 1402/02/12 06:54
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128820
امتیاز : 10
شماره نسخه : 23
تاریخ : 1402/02/11 13:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,455,050