خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : خورشید نینوا

مربوط به : خورشید نینوا

تعداد 244
کد : 125225
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1401/08/28 16:02
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125106
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1401/08/19 22:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124370
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1401/06/03 23:16
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123284
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1401/02/17 21:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123239
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1401/02/13 23:50
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 122059
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
نام : زیبا
تاریخ : 1400/11/28 20:55
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 122058
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1400/11/28 20:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 121072
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1400/09/20 09:06
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 119250
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1400/06/20 21:55
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 119236
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1400/06/19 22:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 118536
امتیاز : 9
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1400/04/23 05:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 118478
امتیاز : 8
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1400/04/20 20:12
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 115849
امتیاز : 5
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/11/13 17:13
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 113955
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/07/17 13:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 113430
امتیاز : 8
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/06/10 02:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 113380
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
نام : احمد
تاریخ : 1399/06/06 10:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 112026
امتیاز : 6
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/03/06 04:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 112025
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/03/06 04:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 112024
امتیاز : 1
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/03/06 04:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 111993
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/03/04 07:30
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 111434
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1399/02/16 21:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 108737
امتیاز : 9
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1398/11/13 23:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 101841
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1397/11/23 06:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 101835
امتیاز : 10
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1397/11/23 00:11
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم.
کد : 100976
امتیاز : 8
شماره نسخه : 6
تاریخ : 1397/10/14 20:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکريم - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,402,490,030