خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : ترتیل تبیان

مربوط به : ترتیل تبیان

تعداد 4964
کد : 128332
امتیاز : 9
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/13 13:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128329
امتیاز : 9
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/13 12:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128328
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/13 12:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128294
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام :
تاریخ : 1402/01/12 09:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128289
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/12 00:14
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128281
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/11 18:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128274
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/11 15:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128269
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/11 06:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128241
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/10 10:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128240
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/10 10:24
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128236
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/10 08:05
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128231
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/10 02:24
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128201
امتیاز : 7
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/08 23:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128190
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/08 13:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128187
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/08 10:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128185
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : قرآن کریم و برای گوش دادن
تاریخ : 1402/01/08 10:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128184
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/08 09:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128183
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : جز4
تاریخ : 1402/01/08 09:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128121
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : منشاوی
تاریخ : 1402/01/06 15:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128110
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/06 04:02
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128105
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
نام : سمیه خانپور
تاریخ : 1402/01/05 23:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128104
امتیاز : 10
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/05 23:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128082
امتیاز : 9
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/05 16:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128081
امتیاز : 8
شماره نسخه : 10
تاریخ : 1402/01/05 15:38
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128078
امتیاز : 8
شماره نسخه : 10
نام : یس
تاریخ : 1402/01/05 15:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,371,647,623