خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : تلاوت تبیان

مربوط به : تلاوت تبیان

تعداد 1203
کد : 125435
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : تاتنلبرتالدفیطسبرلدززُزدددطسسیننطیططز
تاریخ : 1401/09/15 16:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125434
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/09/15 16:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125366
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : رضا جمشیدی نیا
تاریخ : 1401/09/10 14:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125365
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : رضا
تاریخ : 1401/09/10 14:09
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125290
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/09/04 18:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125266
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/09/02 21:07
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125220
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : همامحمدی
تاریخ : 1401/08/28 11:31
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125208
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/27 01:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125204
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/26 21:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125193
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/26 08:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125182
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : کوچک.آقاسلیمی
تاریخ : 1401/08/25 16:29
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125170
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/24 19:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125127
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/21 11:10
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125125
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/21 09:45
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125116
امتیاز : 5
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/20 16:22
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 5 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125072
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/16 07:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125067
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/15 15:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125046
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : قاری محمد صدیق میشوی ما ال اطفال
تاریخ : 1401/08/13 22:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125045
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/13 22:03
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125038
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/13 08:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125018
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/11 13:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125010
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/10 16:16
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124974
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالی
شماره نسخه : 4
نام : abdolsamad kamali
تاریخ : 1401/08/05 23:45
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 124961
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/04 23:09
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124960
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/08/04 23:03
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,306,244,999