خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : تلاوت تبیان

مربوط به : تلاوت تبیان

تعداد 1132
کد : 124251
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
نام : یدللاه محمدی
تاریخ : 1401/05/23 12:57
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124239
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/22 09:10
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124235
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/21 21:35
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124232
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/21 13:49
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124221
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/20 11:21
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 124099
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/08 17:24
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124097
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : علی آزاد
تاریخ : 1401/05/08 15:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124093
امتیاز : 1
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/08 05:24
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 124069
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/05/04 18:02
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123907
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/19 21:06
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123893
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
نام : زراغ
تاریخ : 1401/04/18 23:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123891
امتیاز : 6
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/18 22:46
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123885
امتیاز : 7
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/18 12:42
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 7 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123884
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/18 12:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123882
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/18 09:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123869
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/18 01:12
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123812
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/14 15:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123746
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/09 17:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123712
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/06 20:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123711
امتیاز : 10
سوال یا نظر : عالی
شماره نسخه : 4
نام : محسن
تاریخ : 1401/04/06 20:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 123710
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/06 20:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123683
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/04/02 11:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123661
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/03/31 16:38
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123660
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
نام : محمد
تاریخ : 1401/03/31 16:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123659
امتیاز : 10
شماره نسخه : 4
تاریخ : 1401/03/31 16:32
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,252,613,253