خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح تبیان ٢

مربوط به : مفاتیح تبیان ٢

تعداد 148
کد : 126316
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/15 06:22
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126307
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/14 17:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126267
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/11 19:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126186
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/11/07 09:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126161
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/04 21:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126131
امتیاز : 1
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/03 11:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 126129
امتیاز : 10
سوال یا نظر : بسیار عالی خدا خیر دنیا وآخرت به شما دهد
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/03 06:27
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه.
کد : 126128
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/03 06:25
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126127
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/11/03 05:14
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126111
امتیاز : 6
سوال یا نظر : سلام . چرا نمی توانیم هیچ متنی را به اشتراک بذاریم؟؟
شماره نسخه : 9
نام : علیرضا
تاریخ : 1401/11/01 05:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه متشکریم. نکته ای که ذکر نمودید بررسی می شود .
کد : 126077
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
نام : text
تاریخ : 1401/10/28 10:01
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126056
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/27 05:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126050
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/10/26 22:32
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126016
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/23 18:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125985
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/21 10:20
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125981
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/21 03:20
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125961
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/19 23:52
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125959
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/19 21:45
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125929
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/10/18 05:52
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125814
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/11 11:59
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125807
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1401/10/10 21:47
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125773
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/09 12:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 125768
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/08 22:54
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125764
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/08 21:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 125740
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1401/10/07 12:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,338,124,210