خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح تبیان ٢

مربوط به : مفاتیح تبیان ٢

تعداد 193
کد : 128996
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/03/02 22:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128984
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/03/01 21:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128973
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/31 16:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128972
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/31 14:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128955
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/26 19:58
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128944
امتیاز : 9
شماره نسخه : 9
نام : مصطفی
تاریخ : 1402/02/25 14:25
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128906
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/20 21:43
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128893
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/18 18:27
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128886
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/18 05:55
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128867
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
نام : رستگار
تاریخ : 1402/02/15 15:04
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128845
امتیاز : 1
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/14 05:13
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128789
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1402/02/07 10:33
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128758
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/05 18:12
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128744
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/04 17:29
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128737
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/02/03 23:21
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128681
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/30 18:56
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128670
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/29 17:14
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128658
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/29 03:52
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128653
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/28 21:12
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128597
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/25 21:23
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128573
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/24 15:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128521
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/21 23:15
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128483
امتیاز : 1
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/20 09:44
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 128446
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/17 22:00
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128404
امتیاز : 2
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1402/01/16 11:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,401,438,646