خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (16)- دعای آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهان - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 75 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 76 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 77 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 78 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 79 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 80 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 81 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 82 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 83 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 84 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 85
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,606,981