بازی و سرگرمی

بازی 2048

2048

0
0

عددهای یکسان را با حرکت به هم ملحق کنید تا به رتبه 2048 برسید

شروع جدید
سامانه فرهنگی
مراجعه: 128,106,871