خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - راه ثابت شدن اول ماه - آیت الله العظمی امام خمینی

1730 - اول ماه به پنج چیز ثابت می شود: اول : آنکه خود انسان ماه را ببیند.

1731 - اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است ، کسی هم که تقلید او را نمی کند،باید به حکم او عمل نماید، ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده ، نمی تواند به حکم او عمل نماید.

1732 - اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی شود، ولی اگر انسان از گفته آنان یقین پیدا کند، باید به آن عمل نماید.

1733 - بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن ، دلیل نمی شود که شب پیش ، شب اول ماه بوده است .

1734 - اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد، چنانچه دومرد عادل بگویند که شب پیش ماه را دیده ایم ، باید روزه آن روز را قضا نماید.

1735 - اگر در شهری اول ماه ثابت شود، برای مردم شهر دیگر فایده ندارد، مگر آن دو شهر با هم نزدیک باشند، یا انسان بداند که افق آنها یکی است .

1736 - اول ماه به تلگراف ثابت نمی شود، مگر دو شهری که از یکی به دیگری تلگراف کرده اند نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است .

1737 - روزی را که انسان نمی داند آخر رمضان است یا اول شوال ، باید روزه بگیرد، ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اول شوال است ، باید افطار کند.

1738 - اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند، باید به گمان عمل نماید، و اگر آن هم ممکن نباشد، هر ماهی را که روزه بگیرد صحیح است . و بنابراحتیاط واجب باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته ، دوباره یک ماه روزه بگیرد. ولی اگر بعد گمان پیدا کرد، باید به آن عمل نماید.

1730 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، قبل از مسأله 1 (السادس )3702-224

1731 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، مسأله 33702-225

1732 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ،قبل از مسأله 1 (السادس )3702-224

1733 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، قبل از مسأله 1 (السادس )3702-224

1734 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، مسأله 23702-224

1735 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، مسأله 43702-225

1736 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ،مسأله 53702-225

1737 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، مسأله 63702-225

1738 - عروةالوثقى ، فى طریق ثبوت الهلال ، مسأله 83712-225

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,045,530