خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - غسلهای واجب/ - احکام غسل کردن - آیت الله العظمی امام خمینی

372 - در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاک باشد، ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست . و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن آن قسمت آب بکشد، کافی است .

373 - عرق جنب از حرام نجس نیست و کسی که از حرام جنب شده اگر با آب گرم هم غسل کند، صحیح است .

374 - اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند، غسل باطل است ،ولی شستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود، مثل توی گوش و بینی ، واجب نیست .

375 - جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن ، شستن آن لازم نیست ، ولی احتیاط در شستن است .

376 - اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که داخل آن دیده شود، باید آن را شست و اگر دیده نشود شستن داخل آن لازم نیست .

377 - چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است ، باید برطرف کند. و اگر پیش از آن که یقین کند برطرف شده غسل نماید، غسل او باطل است .

378 - اگر موقع غسل شک کند، چیزی که مانع از رسیدن آب باشد، در بدن او هست یا نه ، چنانچه شکش منشأ عقلایی داشته باشد، باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست .

379 - در غسل باید موهای کوتاهی را که جزو بدن حساب می شود، بشوید وبنابر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم می باشد.

380 - تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد، مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن ، در صحیح بودن غسل هم شرط است ولی در غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید، و نیز در غسل ترتیبی ، لازم نیست بعد از شستن هر قسمت فوراقسمت دیگر را بشوید، بلکه اگر بعد از شستن سر و گردن مقداری صبر کند و بعدطرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید، اشکال ندارد. ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند، اگر به اندازه ای که غسل کندو نماز بخواند، بول و غائط از او بیرون نمی آید، چنانچه وقت تنگ باشد، بایدهر قسمت را فورا بعد از قسمت دیگر غسل دهد و بعد از غسل هم فورا نماز بخواند. وهمچنین است حکم زن مستحاضه که بعدا گفته می شود.

381 - کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد یا بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، اگر چه بعد حمامی را راضی کند، غسل او باطل است .

382 - اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد، یا از مال حرام بدهد، غسل او صحیح است .

383 - اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است .

384 - اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند و پیش از غسل شک کند که چون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است یا نه ، غسل او باطل است ،مگر اینکه پیش از غسل حمامی را راضی کند.

385 - اگر شک کند که غسل کرده یا نه ، باید غسل کند. ولی اگر بعد از غسل شک کند که غسل او درست بوده یا نه ، لازم نیست دوباره غسل نماید.

386 - اگر در بین غسل حدث اصغر از او سر زند مثلا بول کند، غسل باطل نمی شود.

387 - هرگاه به خیال این که به اندازه غسل و نماز وقت دارد برای نماز غسل کند، اگر چه بعد از غسل بفهمد که به اندازه غسل وقت نداشته ، غسل او صحیح است .

388 - کسی که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه ، نمازهایی را که خوانده صحیح است ، ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند.

389 - کسی که چند غسل بر او واجب است می تواند به نیت همه آنها یک غسل به جاآورد، یا آنها را جدا جدا انجام دهد.

390 - کسی که جنب است ، اگر بر جایی از بدن او آیه قرآن یا اسم خداوندمتعال نوشته شده باشد، حرام است دست به آن نوشته بگذارد. و اگر بخواهد غسل کندباید آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد.

391 - کسی که غسل جنابت کرده ، نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی باغسلهای دیگر نمی شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت .

372 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته ،مسأله 5941-297

373 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الحادى عشر) ومسأله 1251-71

374 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته 931-293

375 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته ، مسأله 7941-298

376 - عروةالوثقى ،فى احکام الغسل و کیفیته 931-293

377 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته ، مسأله 6941-298

378 - عروةالوثقى ، احکام الغسل و کیفیته ، مسأله 6941-298

379 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل وکیفیته 931-293

380 - عروةالوثقى ، احکام الغسل وکیفیته ، مسأله 8 تا 12 و غسل الجنابة مستحب نفسى 941-300

381 - عروةالوثقى ، احکام الغسل، مسأله 16951-302

382 - عروةالوثقى ، احکام الغسل، مسأله 16951-302

383 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل، مسأله 16951-302

385 - عروةالوثقى ، فى احکام الغسل و کیفیته ، مسأله 14951-301

386 - عروةالوثقى ، فصل فى مستحبات غسل الجنابة، مسأله 8971-309

387 - عروةالوثقى ، احکام الغسل، مسأله 15951-301

388 - عروةالثقى ، فى مستحبات غسلالجنابة، مسأله 14981-312

389 - عروةالوثقى ، فى مستحبات غسلالجنابة و احکامه ، مسأله 15981-313

390 - عروةالوثقى ، فى ما یحرم على الجنب 901-285

391 - عروةالوثقى ، فى مستحبات غسل الجنابة و احکامه ، مسأله 15981-313

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,076,029,627