خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 64 - تفابن

موضوع : 64 - تفابن
   تعداد 47
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن            تعداد استفاده : 509
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالتغابن و الطلاق            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والقصار 22-10-2012            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق والفجر عزاء بمیت غمر 23-12-2009            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حماد            تعداد استفاده : 374
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق ابو حمـــاد            تعداد استفاده : 367
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق            تعداد استفاده : 354
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن والطلاق عزاء الشیخ حسین منصور أم الزین 11-11-17            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالتغابن الطارق            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم            تعداد استفاده : 387
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن خلابة            تعداد استفاده : 361
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتغابن والقلم (2)            تعداد استفاده : 359
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد علی حسن سویسیالتغابن والقصار ختام            تعداد استفاده : 344
تلاوت
اثر : استاد علی حسن سویسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61020
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالتغابن 1-18            تعداد استفاده : 568
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 317
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:13
مدت : 00:56:13
کد: 26577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 1 تا 7            تعداد استفاده : 317
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:13
مدت : 00:56:13
کد: 26557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 7 تا 12            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:18
مدت : 01:00:18
کد: 26556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 12 تا 14            تعداد استفاده : 310
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:36
مدت : 01:00:36
کد: 26555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهید مرتضی مطهریسوره تغابن آیات 14 تا 18            تعداد استفاده : 329
سخنرانی ها
اثر : استاد شهید مرتضی مطهری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:19
مدت : 00:56:19
کد: 26554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 774
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 587
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 463
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 446
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 338
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 327
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 183
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 176
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 227
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 173
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 158
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 177
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 194
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17327
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 209
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 203
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 183
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16985
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 189
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 188
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 211
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 207
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16415
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 221
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16301
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 229
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16187
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 231
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 201
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 217
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 246
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه تغابن 1 تا 5            تعداد استفاده : 205
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7160
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,846,050