خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره مؤمنون - حفص از عاصم - اثر: شیخ أکرم العلاقمی

شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره مؤمنون - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 206
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,820,587