خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره نجم - حفص از عاصم - اثر: شیخ جمال شاکر عبدالله

شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره نجم - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 224
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 67,811,763