خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ أکرم العلاقمی

شیخ أکرم العلاقمی

شیخ أکرم العلاقمی

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم269
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم261
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16578
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم285
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16577
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم293
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16576
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم267
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16575
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم288
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16574
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم290
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16573
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم277
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16572
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم282
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16571
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم258
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16570
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم278
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16569
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم281
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16568
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم285
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16567
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم275
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16566
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم280
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16565
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم271
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16564
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم273
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16563
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم245
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16562
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16561
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم272
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16560
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16559
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم246
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16558
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم260
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16557
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم243
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16556
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم259
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16555
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,881,652,179