خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : محمود محمد صابر

 محمود محمد صابر

محمود محمد صابر

   تعداد 670
یوسف2 ابن العاص - کفر صقر 2011356
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف هربیط ابوکبیرشرقیه299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف منیة طوخ 13-2-2012277
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف قرقیرة272
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81372
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف عزاء الحاج محمد عزت مرسى بالعدوة 21-7-2011277
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81371
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف برج النور الحمص254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف السنطة زفتى غربیة 29-9-2012240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف السنبلاوین 1 - 11 - 2012245
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الرحمانیة 31-12-2011236
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 3228
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81366
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81365
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والرحمن والقصار-المجفف دیرب نجم شرقیه260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81364
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ناطورة ربع العشاء 7-3-2010256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع رائع-الحاقة235
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81362
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم234
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81361
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه منزل حیان - ههیا 22-6-2012250
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81360
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه الحجایزة 15-6-2011238
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81359
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطة عزبة زیدان 23-8-2012241
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و طه دیرب نجم244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم طه 12-5-2012238
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم الطباخیة 1-12-2011231
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81355
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمود محمد صابر الجزء 4243
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81353
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمود محمد صابر الجزء 2230
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمود صابر منشیة جبران223
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,828,023,446