خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ علی محمود شمیس

شیخ علی محمود شمیس

شیخ علی محمود شمیس

   تعداد 504
یونس-الزقازیق المنتزه 6-6-2012395
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55792
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس وهود.مشتول القاضى12-11-2012360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55791
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس من البعالوة مرکز التل الکبیر 21-11-2012329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55790
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس -العوایضه عزاء عبدالعزیز 6-12-2011331
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55789
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یونس -ابو صویر الاسماعیلیه 23-12-2011319
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف.البعالوه الکبرى 25-11-2012330
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55787
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف-القرین الکبیره 17-3-2012325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55786
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف-العباسه.ابوحماد 28-9-2012314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55785
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف عزاء بقریة الشوبک بدیرب نجم 19-8-2010312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55784
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف الهوانیه القصاصین 9-12-2011312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55783
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف -الدواویس 14-2-2012308
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55782
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود-الغوارنه 18-7-2012343
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55781
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود عزاء بقریة السویدات بالمحسمه مدینة القصاصین 3-3-2011342
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55780
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود -بحر البقر الشرقیه 15-1-2012343
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55779
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم-عزبة فرج الاسماعیلیه4-7-2012325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55778
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم وقصار السور 31-12-2010323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55777
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم عزبة العرب 11-12-2011341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55776
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم المستقبل الاسماعیلیه 25-11-2011324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55775
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم ابو کبیر322
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55774
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم -ابو عاصى ابوحماد 16-3-2012325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55773
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لنساء عزاء بمدینة ابو صویر محافظة الاسماعیلیه 2-2-2011329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55772
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان-الاسماعیلیه 9-12-2012314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55771
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان والسجده -المحسمه العبل 28-1-2012331
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55770
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان ابو فندود ابو حماد شرقیه 19-12-2011339
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55769
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور-میت سهیل 7-6-2012325
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55768
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,957,134,015