خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ علی محمود شمیس

شیخ علی محمود شمیس

شیخ علی محمود شمیس

   تعداد 504
یونس-الزقازیق المنتزه 6-6-2012282
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس وهود.مشتول القاضى12-11-2012261
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس من البعالوة مرکز التل الکبیر 21-11-2012234
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس -العوایضه عزاء عبدالعزیز 6-12-2011232
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس -ابو صویر الاسماعیلیه 23-12-2011230
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف.البعالوه الکبرى 25-11-2012233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف-القرین الکبیره 17-3-2012233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف-العباسه.ابوحماد 28-9-2012215
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف عزاء بقریة الشوبک بدیرب نجم 19-8-2010221
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الهوانیه القصاصین 9-12-2011216
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف -الدواویس 14-2-2012215
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود-الغوارنه 18-7-2012231
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود عزاء بقریة السویدات بالمحسمه مدینة القصاصین 3-3-2011245
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود -بحر البقر الشرقیه 15-1-2012245
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم-عزبة فرج الاسماعیلیه4-7-2012226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وقصار السور 31-12-2010229
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم عزبة العرب 11-12-2011242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم المستقبل الاسماعیلیه 25-11-2011226
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ابو کبیر231
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم -ابو عاصى ابوحماد 16-3-2012229
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لنساء عزاء بمدینة ابو صویر محافظة الاسماعیلیه 2-2-2011234
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان-الاسماعیلیه 9-12-2012224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجده -المحسمه العبل 28-1-2012233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان ابو فندود ابو حماد شرقیه 19-12-2011243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور-میت سهیل 7-6-2012229
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 55768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,828,201,728