خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 241 - تشویق برای جهاد - ترجمه استاد دشتی


(در این سخنرانى یاران را به جهاد تشویق مى کند)
خدا شکر گزارى را بر عهده شما نهاده، و امر حکومت را در دست شما گذارده، و فرصت مناسب در اختیارتان قرار داده است تا براى جایزه بهشت با هم ستیز کنید. پس کمربندها را محکم ببندید، و دامن همّت بر کمر زنید، که به دست آوردن ارزش هاى والا با خوشگذرانى میسّر نیست چه بسا خواب هاى شب که تصمیم هاى روز را از بین برده ، و تاریکى هاى فراموشى که همّتهاى بلند را نابود کرده است.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 288

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,932,946