خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

تعداد 4882
کد : 129954
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1402/08/25 22:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129642
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/07/17 00:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129449
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/04/22 16:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129336
امتیاز : 9
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/04/09 12:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129044
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/03/08 23:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128846
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
نام : خ. قلمی
تاریخ : 1402/02/14 07:33
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128740
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/02/04 12:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128710
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/02/01 23:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128302
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/01/12 15:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128123
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/01/06 17:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126812
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/23 20:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126765
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/17 10:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126754
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/16 12:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126721
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/14 15:22
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126473
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/25 22:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126471
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/25 13:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126347
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1401/11/16 21:39
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126340
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/16 18:58
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126285
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/13 07:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126272
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/11 22:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126226
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/08 23:07
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126209
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/08 14:02
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126190
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/07 11:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126116
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/11/01 10:28
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 126093
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/10/29 12:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 26,330,074