خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

تعداد 4738
کد : 124181
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/17 11:27
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124170
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/16 11:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124151
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/14 11:35
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124133
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/12 12:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124124
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/11 12:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124112
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/10 12:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124106
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/09 10:53
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124086
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/07 11:48
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124082
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/06 11:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124062
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/04 10:24
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124045
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/03 14:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124031
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/02 11:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124024
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/05/01 11:17
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 124009
امتیاز : 4
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/30 17:49
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 124000
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/29 11:21
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123998
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/28 11:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123992
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1401/04/27 05:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123988
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/26 12:37
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123951
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/25 11:40
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123936
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/23 11:47
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123921
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/21 11:43
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123913
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/20 10:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123902
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/19 13:51
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 123900
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/19 11:50
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 123834
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/04/16 11:25
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,248,078,315