خدمات تلفن همراه

الحان قرآن - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

تصویر عبدالباسط محمد عبدالصمد

عبدالباسط محمد عبدالصمد

تعداد 16
سور مبارکه مریم، تکویر
سوره مبارکه حمد
عبدالباسط صوت 1
مقام : بیات
عبدالباسط صوت 2
مقام : بیات
عبدالباسط صوت 3
مقام : بیات
عبدالباسط صوت 1
مقام : رست
عبدالباسط صوت 1
مقام : رست
عبدالباسط صوت 1
مقام : صبا
عبدالباسط صوت 1
مقام : حجاز
عبدالباسط صوت 2
مقام : حجاز
عبدالباسط صوت 3
مقام : حجاز
عبدالباسط صوت 4
مقام : حجاز
عبدالباسط صوت 5
مقام : حجاز
عبدالباسط صوت 6
مقام : حجاز
عبدالباسط صوت 1
مقام : چهارگاه
عبدالباسط صوت 2
مقام : چهارگاه
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 125,667,582