خدمات تلفن همراه

لیست دعاهای صحیفه سجادیه

مقدمه1- دعا در ستایش خدای عزوجل2- دعا بر محمد و آل محمد3- دعای آنحضرت بر حاملان عرش4- دعای آنحضرت برآنان که به پیامبران ایمان آورده اند5- دعای آنحضرت برای خود و نزدیکانش6- دعای آنحضرت به وقت صبح و شام7- دعای آنحضرت به وقت مهمات و رنج8- دعای آنحضرت در پناه بردن به خداوند9- دعای آن حضرت در شوق به آمرزش10- دعای آنحضرت در‌ مقام التجاء ‌به‌ خداى تعالى11- دعای آنحضرت در عاقبت به خیری12- دعای آنحضرت در اقرار به گناه13- دعای آنحضرت در طلب حاجت ها14- دعای آنحضرت در دادخواهی از ستمگران15- دعای آنحضرت به وقت بیماری16- دعای آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهان17- دعای آنحضرت چون نام شیطان برده می شد18- دعای آنحضرت در دفع بلاها و سختی ها19- دعای آنحضرت به وقت درخواست باران20- دعای آنحضرت در مکارم اخلاق21- دعای آن حضرت به وقت رویدادهای اندوه بار22- دعای آنحضرت در سختی و گرفتاری23- دعای آنحضرت برای تندرستی24- دعای آنحضرت برای پدر و مادر25- دعای آنحضرت برای فرزندانش26- دعای آنحضرت برای همسایگان و دوستانش27- دعای آنحضرت برای مرزداران28- دعای آنحضرت در ترس از خدا29- دعای آنحضرت به وقت تنگی رزق30- دعای آنحضرت برای ادای وام31- دعای آنحضرت در توبه و بازگشت32- دعای آنحضرت در نماز شب33- دعای آنحضرت در درخواست خیر و نیکی34- دعای آنحضرت به هنگام گرفتاری35- دعای آنحضرت در رضا به قضای حق36- دعای آنحضرت به وقت شنیدن رعد37- دعای آنحضرت در شکر38- دعای آنحضرت در عذر خواهی از حق39- دعای آنحضرت در طلب عفو40- دعای آنحضرت به وقت یاد مرگ41- دعای آنحضرت در درخواست پرده پوشی42- دعای آنحضرت به وقت ختم قرآن43- دعای آنحضرت به وقت دیدن ماه نو44- دعای آنحضرت به وقت فرارسیدن ماه رمضان45- دعای آنحضرت به هنگام وداع ماه رمضان46- دعای آنحضرت در روز عید فطر و جمعه47- دعای آنحضرت در روز عرفه48- دعای آنحضرت در روز عید قربان و جمعه49- دعای آنحضرت در دفع مکر دشمنان50- دعای آنحضرت در ترس از حق51- دعای آنحضرت در تضرع و زاری به درگاه حق52- دعای آنحضرت در اصرار در طلب53- دعای آنحضرت در اظهار فروتنی54- دعای آنحضرت در رفع اندوه ها
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 127,305,683