خدمات تلفن همراه

الحان قرآن - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : ابوالعینین شعیشع

تصویر ابوالعینین شعیشع

ابوالعینین شعیشع

تعداد 5
انفطار، آیات 13-1
سوره مبارکه علق، آیات 14-1
شعیشع صوت 1
مقام : نهاوند
شعیشع صوت 2
مقام : نهاوند
شعیشع صوت 3
مقام : نهاوند
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,263,071