خدمات تلفن همراه

الحان قرآن - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : مصطفی اسماعیل

تصویر مصطفی اسماعیل

مصطفی اسماعیل

تعداد 21
سور مبارکه حجرات، آیات 13 الی آخر، قاف، شرح، توحید
سوره مبارکه آل عمران، آیات 195-171
سوره مبارکه مریم، آیات 36-12
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : بیات
مصطفی اسماعیل صوت 2
مقام : بیات
مصطفی اسماعیل صوت 3
مقام : بیات
مصطفی اسماعیل صوت 4
مقام : بیات
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : رست
مصطفی اسماعیل صوت 2
مقام : رست
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : صبا
مصطفی اسماعیل صوت 2
مقام : صبا
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : حجاز
مصطفی اسماعیل صوت 2
مقام : حجاز
مصطفی اسماعیل صوت 3
مقام : حجاز
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : نهاوند
مصطفی اسماعیل صوت 2
مقام : نهاوند
مصطفی اسماعیل صوت 3
مقام : نهاوند
مصطفی اسماعیل صوت 4
مقام : نهاوند
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : چهارگاه
مصطفی اسماعیل صوت 1
مقام : سه گاه
مصطفی اسماعیل صوت 2
مقام : سه گاه
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 113,000,925