خدمات تلفن همراه

الحان قرآن - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : محمد صدیق منشاوی

تصویر محمد صدیق منشاوی

محمد صدیق منشاوی

تعداد 22
سوره مبارکه یونس ۳-۱۷
منشاوی صوت 1
مقام : بیات
منشاوی صوت 2
مقام : بیات
منشاوی صوت 3
مقام : بیات
منشاوی صوت 1
مقام : رست
منشاوی صوت 2
مقام : رست
منشاوی صوت 3
مقام : رست
منشاوی صوت 1
مقام : صبا
منشاوی صوت 2
مقام : صبا
منشاوی صوت 1
مقام : حجاز
منشاوی صوت 2
مقام : حجاز
منشاوی صوت 3
مقام : حجاز
منشاوی صوت 4
مقام : حجاز
منشاوی صوت 1
مقام : نهاوند
منشاوی صوت 2
مقام : نهاوند
منشاوی صوت 3
مقام : نهاوند
منشاوی صوت 1
مقام : چهارگاه
منشاوی صوت 2
مقام : چهارگاه
منشاوی صوت 3
مقام : چهارگاه
منشاوی صوت 4
مقام : چهارگاه
منشاوی صوت 1
مقام : سه گاه
منشاوی صوت 2
مقام : سه گاه
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,053,785