خدمات تلفن همراه

الحان قرآن - نمونه های تلاوت قاریان، استاد : انور شحات محمد انور

تصویر انور شحات محمد انور

انور شحات محمد انور

تعداد 22
سور مبارکه آل عمران، آیات 9-1، علق، آیات 5-1
سوره مبارکه انسان، آیات 1-22، کوثر، نصر
شحات محمد انور صوت 1
مقام : بیات
شحات محمد انور صوت 2
مقام : بیات
شحات محمد انور صوت 3
مقام : بیات
شحات محمد انور صوت 1
مقام : رست
شحات محمد انور صوت 2
مقام : رست
شحات محمد انور صوت 3
مقام : رست
شحات محمد انور صوت 4
مقام : رست
شحات محمد انور صوت 1
مقام : صبا
شحات محمد انور صوت 1
مقام : حجاز
شحات محمد انور صوت 2
مقام : حجاز
شحات محمد انور صوت 3
مقام : حجاز
شحات محمد انور صوت 1
مقام : نهاوند
شحات محمد انور صوت 1
مقام : چهارگاه
شحات محمد انور صوت 2
مقام : چهارگاه
شحات محمد انور صوت 3
مقام : چهارگاه
شحات محمد انور صوت 4
مقام : چهارگاه
شحات محمد انور صوت 5
مقام : چهارگاه
شحات محمد انور صوت 1
مقام : سه گاه
شحات محمد انور صوت 2
مقام : سه گاه
شحات محمد انور صوت 3
مقام : سه گاه
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,805,910