خدمات تلفن همراه

الحان قرآن - نمونه های تلاوت قاریان، مقام : بیات

مقام : بیات
تعداد 15
عبدالباسط صوت 1 اثر عبدالباسط محمد عبدالصمدعبدالباسط صوت 1
اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد
عبدالباسط صوت 2 اثر عبدالباسط محمد عبدالصمدعبدالباسط صوت 2
اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد
عبدالباسط صوت 3 اثر عبدالباسط محمد عبدالصمدعبدالباسط صوت 3
اثر : عبدالباسط محمد عبدالصمد
مصطفی اسماعیل صوت 1 اثر مصطفی اسماعیلمصطفی اسماعیل صوت 1
اثر : مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل صوت 2 اثر مصطفی اسماعیلمصطفی اسماعیل صوت 2
اثر : مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل صوت 3 اثر مصطفی اسماعیلمصطفی اسماعیل صوت 3
اثر : مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل صوت 4 اثر مصطفی اسماعیلمصطفی اسماعیل صوت 4
اثر : مصطفی اسماعیل
غلوش صوت 1 اثر راغب مصطفی غلوشغلوش صوت 1
اثر : راغب مصطفی غلوش
غلوش صوت 2 اثر راغب مصطفی غلوشغلوش صوت 2
اثر : راغب مصطفی غلوش
منشاوی صوت 1 اثر محمد صدیق منشاویمنشاوی صوت 1
اثر : محمد صدیق منشاوی
منشاوی صوت 2 اثر محمد صدیق منشاویمنشاوی صوت 2
اثر : محمد صدیق منشاوی
منشاوی صوت 3 اثر محمد صدیق منشاویمنشاوی صوت 3
اثر : محمد صدیق منشاوی
شحات محمد انور صوت 1 اثر انور شحات محمد انورشحات محمد انور صوت 1
اثر : انور شحات محمد انور
شحات محمد انور صوت 2 اثر انور شحات محمد انورشحات محمد انور صوت 2
اثر : انور شحات محمد انور
شحات محمد انور صوت 3 اثر انور شحات محمد انورشحات محمد انور صوت 3
اثر : انور شحات محمد انور
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 128,114,403