خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

مربوط به : صحیفه سجادیه تبیان

تعداد 4894
کد : 130932
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
نام : ,
تاریخ : 1402/12/11 19:36
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130730
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/11/22 20:04
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 130636
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/11/13 06:52
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130501
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/10/27 23:14
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130407
امتیاز : 2
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1402/10/19 12:16
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 130372
امتیاز : 2
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/10/15 01:08
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه ، مسائلي كه موجب نارضايتي است عنوان فرماييد
کد : 130371
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/10/15 01:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130370
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
نام : ابراهیم
تاریخ : 1402/10/14 21:08
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130343
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/10/11 08:12
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130329
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1402/10/09 11:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130246
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/09/30 15:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 130218
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/09/26 15:13
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 129954
امتیاز : 10
شماره نسخه : 17
تاریخ : 1402/08/25 22:41
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129642
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/07/17 00:33
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129449
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/04/22 16:13
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129336
امتیاز : 9
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/04/09 12:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 129044
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/03/08 23:42
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128846
امتیاز : 8
شماره نسخه : 15
نام : خ. قلمی
تاریخ : 1402/02/14 07:33
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 128740
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/02/04 12:54
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128710
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/02/01 23:51
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128302
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/01/12 15:49
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 128123
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1402/01/06 17:23
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126812
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/23 20:34
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126765
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/17 10:56
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 126754
امتیاز : 10
شماره نسخه : 15
تاریخ : 1401/12/16 12:26
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 128,119,106