خدمات تلفن همراه

نمایش نظرات سایت- مربوط به : مفاتیح ١٤٠٠

مربوط به : مفاتیح ١٤٠٠

تعداد 345
کد : 131100
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/29 19:41
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131093
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/21 09:46
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131091
امتیاز : 9
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/20 05:00
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 131089
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/18 08:26
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131088
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1403/04/16 22:59
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131087
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/14 18:11
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131082
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/11 19:54
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131078
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/09 13:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131076
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/03 18:15
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131075
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/04/02 01:41
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131074
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
نام : نمازشبرامخام
تاریخ : 1403/04/02 01:40
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131072
امتیاز : 10
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1403/03/27 12:57
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 131065
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/03/18 07:37
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131062
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/03/15 20:38
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131058
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/03/11 21:59
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 131057
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1403/03/07 22:30
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131054
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/03/02 18:18
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131049
امتیاز : 8
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/02/25 17:25
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 8 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131048
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/02/23 18:34
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131045
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/02/11 22:41
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131044
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/02/11 09:55
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131040
امتیاز : 6
شماره نسخه : 7
تاریخ : 1403/02/04 12:38
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131039
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/02/03 09:53
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
کد : 131038
امتیاز : 10
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/01/31 04:28
پاسخ : با سلام، از توجه شما به برنامه و اظهار رضايتتان متشکريم.
کد : 131034
امتیاز : 6
شماره نسخه : 9
تاریخ : 1403/01/25 13:35
پاسخ : با سلام و تشكر از توجه و استفاده شما از برنامه - شما به برنامه امتياز 6 داده ايد. در صورتي كه مشكلي مشاهده كرده ايد ذكر كنيد تا بتوانيم اشكالات را برطرف كرده و برنامه را ارتقاء دهيم.
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 128,120,078