خدمات تلفن همراه

ترتیل - با عنوان : قرآن کریم سوره انبیاء - حفص از عاصم - اثر: أحمد صابر

 أحمد صابرقرآن کریم سوره انبیاء - حفص از عاصم
                  تعداد استفاده : 242
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net

مدت :
کد: 16144
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 129,121,215