خدمات تلفن همراه

مناجات - با عنوان : سرای خشنودی - اثر: استاد اکبر فروتن

استاد اکبر فروتنسرای خشنودی
1392/04/08
                  تعداد استفاده : 1267
مناجات
اثر : استاد اکبر فروتن
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:59
توضیحات : مناجات با خدا «گر درد دهد به ما و گر راحت دوست/از دوست هر آنچیز که آید نیکوست/ما را نبود نظر بخوبی و بدی/مقصود رضای او و خشنودی اوست» با صدای «اکبر فروتن» (03:59)

مدت : 03:59
کد: 6350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 101,265,688