خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - شرایط امام جماعت - آیت الله العظمی امام خمینی

1453 - امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل وحلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند، و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد. و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست . و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.

1454 - امامی را که عادل می دانسته ، اگر شک کند به عدالت خود باقی است یانه ، می تواند به او اقتدا نماید.

1455 - کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نمازمی خواند اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید.

1456 - کسی که نشسته نماز می خواند می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتداکند و همچنین کسی که خوابیده است می تواند به کسی که نشسته نماز می خوانداقتداکند ولی کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نمازمی خواند، اقتدا نماید.

1457 - اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نمازبخواند می شود به او اقتدا کرد ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواندبنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.

1458 - اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند بنابر احتیاط واجب نمی شود به او اقتدا کرد.

1459 - بنابر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، نباید امام جماعت شود.

1453 - عروةالوثقى ، فى شرائط امام الجماعة، قبل از مسأله 1 و مسأله 82801-797

1454 - عروةالوثقى ، فى مستحبات الجماعة ومکروهاتها، مسأله 112841-808

1455 - عروةالوثقى ، فى شرائط امام الجماعة، قبل از مسأله 12801-797

1456 - عروةالوثقى ، فى شرائط امام الجماعة، مسأله 12801-798

1457 - عروةالوثقى ، فى شرائط امام الجماعة،مسأله 22801-798

1458 - عروةالوثقى ، فى شرائط امام الجماعة، مسأله 22801-798

1459 - عروةالوثقى ، فى شرائط امام الجماعة، مسائل 11 و 202801-799

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,108,221,746