خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - شرایط امام جماعت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی سیستانی

1453 - امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل وحلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند، و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد. ( و صحت اقتدا به بچه ده ساله اگر چه خالي از وجه نيست ولي خالي ازاشكال هم نمي باشد. ولي امامت زن براي زن مانعي ندارد. (توضيح : نظر آيةالله سيستاني طبق تعليقه ايشان بر عروةالوثقي نوشته شده است .)) و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست . و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.

1454 - امامی را که عادل می دانسته ، اگر شک کند به عدالت خود باقی است یانه ، می تواند به او اقتدا نماید.

1455 - کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نمازمی خواند اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید.

1456 - کسی که نشسته نماز می خواند می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتداکند ( ولي اقتداي كسي كه خوابيده نماز مي خواند به كسي كه نشسته يا خوابيده نماز مي خواند، محل اشكال است .) و همچنین کسی که خوابیده است می تواند به کسی که نشسته نماز می خوانداقتداکند ولی کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نمازمی خواند، اقتدا نماید.

1457 - اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای ( يا با لباس نجس نماز بخواند، مي شود به او اقتدا كرد.) نمازبخواند می شود به او اقتدا کرد ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواندبنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.

1458 - اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند( مي شود به او اقتدا كرد و نيز زني كه مستحاضه نيست مي تواند به زن مستحاضه اقتدا نمايد.) بنابر احتیاط واجب نمی شود به او اقتدا کرد.

1459 - ( بهتر اين است كه كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد، امام جماعت نشودو بنابر احتياط واجب به كسي كه حد شرعي بر او جاري شده ، اقتدا ننمايند.) بنابر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، نباید امام جماعت شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,108,226,019