خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - شرایط امام جماعت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی بهجت

1453 - امام جماعت باید ( شيعه دوازده امامي ، عاقل ، عادل و حلال زاده باشد و نماز را بطور صحيح بخواند و بنا بر احتياط بايد بالغ باشد و نيز اگر مأموم مرد است امام او هم بايدمرد باشد.) بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل وحلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند، و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد. و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست . و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.

1454 - امامی را که عادل می دانسته ، اگر شک کند به عدالت خود باقی است یانه ، می تواند به او اقتدا نماید. ( اين مسأله در رساله آيةالله بهجت ذكر نشده است .)

1455 - کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نمازمی خواند اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می خواند ( بنابر احوط نمي تواند...) نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید.

1456 - کسی که نشسته نماز می خواند می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتداکند ( پايان مسأله در رساله آيةالله بهجت .) و همچنین کسی که خوابیده است می تواند به کسی که نشسته نماز می خوانداقتداکند ولی کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نمازمی خواند، اقتدا نماید.

1457 - اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نمازبخواند می شود به او اقتدا کرد ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواندبنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.

1458 - اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند بنابر احتیاط واجب نمی شود به او اقتدا کرد. ( و نيز زني كه مستحاضه نيست نمي تواند بنابر احتياط به زن مستحاضه اقتدا نمايد.)

1459 - ( امامت كسي كه مرض خوره يا پيسي دارد مكروه است مگر براي كسي كه مثل اوست .) بنابر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، نباید امام جماعت شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,133,548,942