خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - نماز جماعت/ - شرایط امام جماعت - تطابق با فتوای آیت الله العظمی فاضل

1453 - امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل وحلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند، ( و نيز امام جماعت بنا بر احتياط واجب بايد مرد باشد و اقتدا كردن بچه مميز كه خوب و بد را مي فهمد به بچه مميز ديگر مانعي ندارد.) و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد. و اقتدا کردن بچه ممیز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر جایز نیست . و احتیاط واجب آن است که امام زن نیز مرد باشد.

1454 - امامی را که عادل می دانسته ، اگر شک کند به عدالت خود باقی است یانه ، می تواند به او اقتدا نماید.

1455 - کسی که ایستاده نماز می خواند نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نمازمی خواند اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند، اقتدا نماید.

1456 - کسی که نشسته نماز می خواند می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتداکند ( ولي بنا بر احتياط واجب كسي كه خوابيده است نبايد به كسي كه نشسته و يا خوابيده نماز مي خواند، اقتدا كند.) و همچنین کسی که خوابیده است می تواند به کسی که نشسته نماز می خوانداقتداکند ولی کسی که نشسته نماز می خواند نمی تواند به کسی که خوابیده نمازمی خواند، اقتدا نماید.

1457 - اگر امام جماعت به واسطه عذری با تیمم یا با وضوی جبیره ای نمازبخواند می شود به او اقتدا کرد ولی اگر به واسطه عذری با لباس نجس نماز می خواندبنابر احتیاط واجب نباید به او اقتدا کرد.

1458 - اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری کند بنابر احتیاط واجب نمی شود به او اقتدا کرد. ( و نيز زني كه مستحاضه نيست نمي تواند بنابر احتياط به زن مستحاضه اقتدا نمايد.)

1459 - بنابر احتیاط واجب کسی که مرض خوره یا پیسی دارد، ( و كسي كه حد شرعي خورده است نبايد امام جماعت شود.) نباید امام جماعت شود.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,108,228,810